request 17947009 21 Jun 2024 13:59

DINplus All Species Wood Pellets, 6 mm Diameter

Type: Wood Pellets, Quantity: 25.0-50.0 ton per month, Species: Douglas Fir (Pseudotsuga), Fir (Abies alba), Nordmann fir - Caucasian fir